010 806 110 (ark. 10-16) info@randomex.fi

Tehdään yhdessä hyvää!

Järjestämme hyväntekeväisyysarpajaisia. Arpajaisten tuotoilla tuemme kotimaisia hyvää tekeviä järjestöjä. Ostamalla hyväntekeväisyysarvan tuet tärkeää järjestö- ja avustustoimintaa Suomessa. Samalla voit voittaa mahtavia voittoja!

Rekisteriseloste

1 YLEISTÄ

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Meille on tärkeää pystyä antamaan mahdollisimman selkeät tiedot käyttäjillemme siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten tietoja käsitellään. Tämä tietosuojakäytäntö perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679). Asetus säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan ja omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

2 REKISTERINPITÄJÄ

Oy Randomex Ab (y-tunnus: 1835944-1)
Malminkaari 5b
00700 Helsinki
Yhteyshenkilö: Jussi Juutinen
Rekisterin nimi: Tavara-arpajaiset

3 TIETOJEN KÄSITTELIJÄ TEKSTIVIESTI- JA INTERNETARVOILLE

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)
Tekniikantie 14, 02150 Espoo
+358 (0)10 850 4745
info@securycast.com
Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen
Rekisterin nimi: Arpajaispalvelut
https://www.securycast.com/fi-FI/Contact

4 TIETOJEN KÄSITTELIJÄ PUHELINARVOILLE (IVR)

Telemedia Holding Kft (y-tunnus: HU12354454)
Marvany u. 17, 1012 Budapest, Unkari
info@telemedia.com
Yhteyshenkilö: Anna Simon
Rekisterin nimi: Arpajaispalvelut Suomi

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Rekisteri koskee arpajaispalvelua, jonka Oy Randomex Ab (y-tunnus 1835944-1, Ilmalankatu 2 A, 00240 Helsinki) toteuttaa käytännön toimeenpanijan ominaisuudessa Poliisihallinnon myöntämän tavara-arpajaisluvan mukaisesti. Oy Randomex Ab on Rekisterinpitäjä ja Rekisterin tietojenkäsittelijät ovat Oy Randomex Ab:n toimeenpanemien tavara-arpajaisten teknisiä toteuttajia.

Rekisteröity osallistuu tavara-arpajaisiin lähettämällä tekstiviestin tai soittamalla ilmoitettuun numeroon taikka osallistumalla arvontaan verkossa. Rekisteröidyn osallistuessa arvontaan hänen käyttämänsä puhelinnumero ja ostamansa arpa tallentuvat Rekisterin tietojenkäsittelijän järjestelmään.

Rekisteröidyn puhelinnumeroa voidaan käyttää Rekisteröidyn informoimiseen Rekisterinpitäjän muista arvonnoista ja kampanjoista, yleisestä toiminnasta ja tulevista vetoomuksista. Rekisterinpitäjä voi käyttää ja luovuttaa Rekisteröidyn tietoja myös informoidakseen Rekisteröityä arpajaisvoitosta, voiton lunastuksesta ja toimituksesta. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröidyn tiedot arpajaisvoitot toimittaville yhteistyökumppaneille siinä tapauksessa, että tietojen luovutus koskee Rekisteröidyn voittamaa tuotetta. Arpajaisvoiton toimittava yhteistyökumppani voi lähestyä Rekisteröityä suoraan koskien arpajaisvoittoa ja sen toimitusta, tai jatkossa tarjota voittoa vastaavia tuotteita Rekisteröityneelle. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Siltä osin, kun palvelu toteutetaan verkossa, henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, jonka Rekisteröity antaa arpajaisiin osallistuessaan. Sikäli kun palvelu toteutetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 138 §:n ja 139 §:n, jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

6 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää puhelinnumeron ja tiedon teleoperaattorista, kun Rekisteröity on osallistunut arvontaan tekstiviestillä tai puhelimella. Kun arvontaan osallistutaan verkossa, kerätään lisäksi rekisteröidyn IP osoite. Jos Rekisteröity on pyytänyt kuittia, kerätään myös tieto sähköpostiosoitteesta. Arpajaispalveluissa kerätään lisäksi Rekisteröidyn nimi, osoite ja sähköpostiosoite, mikäli Rekisteröidyn ostama arpa on voittanut ja Rekisteröity on lunastanut voiton.

7 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisterinpitäjä vastaanottaa rekisterin sisältämät henkilötiedot Tietojenkäsittelijöiltä koskien Rekisterinpitäjän järjestämiä arpajaisia, joihin Rekisteröity on osallistunut. Rekisterinpitäjä voi edelleen luovuttaa henkilötietoja arpajaisvoitot toimittaville yhteistyökumppaneille, kun tietojen luovutus koskee Rekisteröidyn voittamaa tuotetta.

8 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun Rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä nk. markkinointikieltolistan ylläpitämiseksi sekä mahdollisiin reklamaatiotilanteisiin varautumiseksi.

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt Rekisteröidyn tulee tehdä osoitteeseen info@randomex.fi.

Rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksensa kohdassa 9 mainitulla tavalla, Rekisterinpitäjä lopettaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristään, lukuun ottamatta Rekisteröidyn numeron tallentamista nk. markkinointikieltolistalle, jonka avulla Rekisterinpitäjä varmistaa, että kieltolistalle merkittyihin puhelinnumeroihin ei tulevaisuudessa toimiteta markkinointiviestejä.

11 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa olemalla yhteydessä osoitteessa info@randomex.fi.

Rekisteröity voi asettaa puhelinnumeronsa nk. tekstiviestimarkkinointikieltolistalle, lähettämällä pyynnön markkinointikiellosta osoitteeseen info@randomex.fi tai olemalla yhteydessä Rekisterinpitäjän asiakaspalveluun puh. 010-806110 (pvm, ark. klo 10-16). Markkinointikieltopyynnön jälkeen kyseiseen numeroon ei tulevaisuudessa toimiteta markkinointiviestejä.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

13 HENKILÖTIETOJEN LÄHDE

Rekisteröity osallistuu arvontaan lähettämällä tekstiviestin annettuun numeroon, tai soittamalla annettuun numeroon taikka osallistumalla verkossa.

Kun Rekisteröity osallistuu arvontaan tekstiviestillä tai puhelinsoitolla, Rekisteröidyn teleoperaattori toimittaa Rekisteröidyn puhelinnumeron Tietojenkäsittelijälle ja Rekisterinpitäjälle. Jos Rekisteröity osallistuu arvontaan verkossa, saavat Tietojenkäsittelijä ja Rekisterinpitäjä henkilötiedot suoraan osallistujalta itseltään.

Kun Rekisteröidyn ostama arpa voittaa, Rekisteröidyn tulee lunastaa voitto. Voiton lunastus vaatii nimi, osoite ja sähköpostiosoitetietojen antamista. Rekisteröity voi lunastaa voiton tekstiviestillä, internetlomakkeen kautta tai soittamalla arpajaisten asiakaspalveluun. Kaikissa tapauksissa Tietojenkäsittelijä ja Rekisterinpitäjä saa henkilötiedot suoraan Rekisteröidyltä itseltään.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

14 REKISTERISELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.